Privacybeleid

De Adlib gebruikersgroep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, respecteert uw privacy en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat wij:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij dit doel en het type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring;
  • slechts die persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn in het kader van specifiek vooraf gedefinieerde doeleinden;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiligen van uw persoonsgegevens te waarborgen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat wij u op die rechten zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Als bestuur van de Adlib gebruikersgroep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid dan neemt u best contact met ons op via secretaris@adlibug.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Adlib gebruikersgroep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • hernieuwing van het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en zullen deze nooit aan derden doorgeven.

Bewaartermijn

De Adlib gebruikersgroep bewaart persoonsgegevens tot maximum 5 jaar na het laatste gebruik en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van de verwerking.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Hiervoor neemt u contact met ons op via secretaris@adlibug.nl.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of een door u gemachtigd persoon. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.