Over ons

Het Netwerk Adlib en Axiell Collections is de vereniging van de gebruikers van het collectiebeheersysteem Adlib en Axiell Collections. Met dit pakket kunnen musea, bibliotheken en archieven hun collecties op een efficiënte manier beheren en ontsluiten. De producent is Adlib Information Systems (AIS), een Nederlands softwarebedrijf gevestigd in Maarssen. In 2013 is Adlib Information Systems overgenomen door Axiell Group uit Zweden. Sindsdien draagt het kantoor in Maarssen de naam Axiell ALM Netherlands. De letters ALM staan voor Archives, Libraries & Museums.

Het netwerk Adlib en Axiell Collections is voortgekomen uit de informele Adlib Gebruikersgroep Benelux, die sinds 1985 de belangen van gebruikers van het programma Adlib vertegenwoordigde. Op 4 april 2001 werd het een officiële vereniging: de Adlib Gebruikersgroep.

Op de algemene ledenvergadering van 7 juni 2001 is het eerste bestuur gekozen. Bij de voorjaarsbijeenkomst van 2022 is de naam veranderd in: Netwerk Adlib en Axiell Collections, om de naam beter te laten aansluiten bij ons doel. Onze vereniging is onafhankelijk van Axiell, maar onderhoudt wel goede contacten met de firma.

Iedere organisatie kan lid worden van het netwerk. Kosten van het lidmaatschap bedragen 75 euro per kalenderjaar. Wil je lid worden? Stuur dan een mailtje aan secretaris@adlibug.nl.

Secretariaat: Penningmeester:
Vacature! Klik voor meer info.
E-mail: secretaris@adlibug.nl
Annemarie Simon-de Jong
E-mail: penningmeester@adlibug.nl
 • Belangenbehartiging van de leden bij Axiell ALM Netherlands
 • Informatie- en kennisuitwisseling tussen de leden
  • door middel van een website met informatie over Adlib en Axiell Collections
  • door het versturen van nieuwsbrieven
 • Organiseren van bijeenkomsten
  • ledenvergaderingen
  • gebruikersdagen
  • workshops
  • netwerkbijeenkomsten
 • Stimuleren van het ontstaan van werkgroepen
  • over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld Open Refine
  • voor gebruikers van de verschillende applicaties (museum, archief, bibliotheek)

1. De Vereniging

De Vereniging ‘netwerk Adlib en Axiell Collections’ wordt in dit Huishoudelijk Reglement aangeduid als ‘de Vereniging’. Informatie omtrent de Vereniging wordt beschikbaar gesteld op de Website van de Vereniging: www.adlibug.nl. De Algemene Ledenvergadering stelt het beleid van het netwerk Adlib en Axiell Collections vast.

2. De Vereniging als rechtspersoon

De Vereniging is bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam geregistreerd onder nummer 34155140.

3. Beschikbaarheid van Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement is beschikbaar op de website van de Vereniging. De Statuten van de Vereniging kunnen op aanvraag per e-mail worden toegestuurd aan leden.

4. Doel van het Huishoudelijk Reglement

Het doel van het Huishoudelijk Reglement is het nader preciseren van artikelen uit de statuten en het aangeven van rechten en plichten van de leden en bestuursleden.

5. Wijzigingen

Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. De wijziging dient 8 dagen voor de vergadering beschikbaar te zijn voor leden.

6. Communicatie

Correspondentie en rapportage verloopt binnen de Vereniging bij voorkeur per e-mail. Waar in dit Huishoudelijk Reglement ‘schriftelijk’ staat, wordt tevens en in eerste instantie ‘per e-mail’ bedoeld.

7. Lidmaatschap

De looptijd van het lidmaatschap is minimaal één jaar tot wederopzegging. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Inschrijven bij de Vereniging en opzeggen van het lidmaatschap geschiedt per e-mail of schriftelijk bij de Secretaris. Inschrijving en opzegging zijn pas van kracht na bevestiging door het bestuur. De contributie bedraagt 75 Euro per instelling per verenigingsjaar. Indien een instelling zich aanmeldt na 1 juli van het lopende jaar, bedraagt de contributie 25 Euro voor het resterende halfjaar. Na 1 november is men voor het lopende jaar geen contributie meer verschuldigd. Betaling geschiedt dan vanaf 1 januari daaropvolgend. Eventuele wijzigingen in de hoogte van de contributie worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Per instelling heeft één persoon gratis toegang tot de Algemene Ledenvergadering. Indien meer personen van eenzelfde instelling vergaderingen willen bezoeken, kunnen kosten in rekening worden gebracht. Bij stemmingen heeft ieder lid van de Vereniging één stem, ongeacht het aantal aanwezige personen van die instelling. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal 1 maand voor aanvang van het verenigingsjaar te geschieden, dat wil zeggen vóór 1 december van het lopende jaar. Door de Vereniging georganiseerde activiteiten kunnen extra kosten met zich meebrengen. De ledenlijst van de Vereniging is gedeponeerd bij de Secretaris en wordt jaarlijks toegestuurd aan leden.

8. Bestuur

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, te weten Voorzitter, Secretaris, Penningmeester en twee algemene leden. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van drie jaar. Verkiezingen vinden plaats tijdens een Algemene Ledenvergadering. Namen van door leden voor te dragen bestuursleden dienen voor de Algemene Ledenvergadering bekend te zijn bij het bestuur. Bestuursleden mogen onbeperkt worden herkozen. Binnen het bestuur worden besluiten genomen met een meerderheid van stemmen. Het bestuur kan taken delegeren aan derden.

9. Werkgroepen

Het bestuur onderhoudt contacten met eventuele werkgroepen.

10. Aansprakelijkheid

In geen geval zijn leden persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de Vereniging.

11. Slotbepalingen

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet beslist het bestuur. Zo nodig worden de leden van het netwerk Adlib en Axiell Collections op de in Artikel 6 aangegeven wijze over genomen beslissingen geïnformeerd. Opheffing of wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan slechts geschieden conform het gestelde in Artikel 18.2 van de Statuten. Geldigheid van het Huishoudelijk Reglement vervalt wanneer het netwerk Adlib en Axiell Collections ophoudt te bestaan of als de statuten veranderen.

Het netwerk Adlib en Axiell Collections hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, respecteert uw privacy en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Dit betekent dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij dit doel en het type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring;
 • slechts die persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn in het kader van specifiek vooraf gedefinieerde doeleinden;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiligen van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, dat wij u op die rechten zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Als bestuur van het netwerk Adlib en Axiell Collections zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid dan neemt u best contact met ons op via secretaris@adlibug.nl.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door het netwerk Adlib en Axiell Collections verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • hernieuwing van het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen en zullen deze nooit aan derden doorgeven.

Bewaartermijn

Het netwerk Adlib en Axiell Collections bewaart persoonsgegevens tot maximum 5 jaar na het laatste gebruik en niet langer dan noodzakelijk voor het beoogde doel van de verwerking.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • het bestuur is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen. Hiervoor neemt u contact met ons op via secretaris@adlibug.nl.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of een door u gemachtigd persoon. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Als u een klacht zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vacature: Voorzitter Netwerk Adlib en Axiell Collections

Netwerk Adlib en Axiell Collections (voorheen Adlib gebruikersgroep) is de vereniging van de gebruikers van het Adlib en Collections databasemanagementsysteem. Met deze pakketten kunnen collectie- en kennisbeheerders bij culturele instellingen, bibliotheken, overheden en bedrijven hun collecties en archieven beheren en ontsluiten.

Dit netwerk is voortgekomen uit de informele Adlib Gebruikersgroep Benelux, die sinds 1985 de belangen van gebruikers van het programma Adlib vertegenwoordigde. Sinds 4 april 2001 is de gebruikersgroep een officiële vereniging. De producent is Axiell, een Zweeds softwarebedrijf. Het bedrijf heeft kantoren in vele landen en het Nederlandse kantoor bevindt zich in Maarssen.

Het bestuur bestaat uit 7 leden en komt zo’n vier keer per jaar bijeen. Gezamenlijk zorgen we voor:

 • Belangenbehartiging van de leden bij Axiell
  • de wijze waarop, krijgt voortdurend nadere invulling
 • Informatie- en kennisuitwisseling tussen de leden
  • door middel van een website met informatie over Adlib
  • door een mailinglist te onderhouden
 • Organiseren van bijeenkomsten
  • ledenvergaderingen
  • gebruikersdagen
  • eventueel andere bijeenkomsten zoals workshops
  • voortdurend ideeën verzamelen
 • Stimuleren van het ontstaan van werkgroepen
  • over verschillende onderwerpen
  • voor gebruikers van verschillende applicaties

Alle bestuursleden doen het werk voor de vereniging onbezoldigd.

Gezocht: Voorzitter

Sinds het vertrek van de laatste voorzitter in het voorjaar van 2020 opereert het bestuur min of meer als zelfsturend team. Alle belangrijke beslissingen worden genomen op basis van consensus. Niettemin heeft het bestuur toch behoefte aan een Voorzitter.

Functiewensen

 • Affiniteit met de culturele sector
 • Goede inhoudelijke kennis van de producten Adlib en Axiell Collections
 • Goede communicatie in woord en schrift in het Engels en het Nederlands
 • Onderhoudt contacten met het werkveld, ook internationaal.
 • Is mede-initiator van de activiteiten van de vereniging en bewaakt de voortgang van het organiseren daarvan

Wat bieden wij

 • Onkosten (reiskosten) worden vergoed
 • Samenwerking met enthousiaste en betrokken bestuursleden
 • Direct contact met een uitgebreid netwerk in de culturele sector

Meer informatie

https://www.adlibug.nl – kijk eens rond op deze site!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV naar secretaris@adlibug.nl.

Vacature Secretaris Netwerk Adlib en Axiell Collections

Netwerk Adlib en Axiell Collections (voorheen Adlib gebruikersgroep) is de vereniging van de gebruikers van het Adlib en Collections databasemanagementsysteem. Met deze pakketten kunnen collectie- en kennisbeheerders bij culturele instellingen, bibliotheken, overheden en bedrijven hun collecties en archieven beheren en ontsluiten.

Dit netwerk is voortgekomen uit de informele Adlib Gebruikersgroep Benelux, die sinds 1985 de belangen van gebruikers van het programma Adlib vertegenwoordigde. Sinds 4 april 2001 is de gebruikersgroep een officiële vereniging. De producent is Axiell, een Zweeds softwarebedrijf. Het bedrijf heeft kantoren in vele landen en het Nederlandse kantoor bevindt zich in Maarssen.

Het bestuur bestaat uit 7 leden en komt zo’n vier keer per jaar bijeen. Gezamenlijk zorgen we voor:

 • Belangenbehartiging van de leden bij Axiell
  • de wijze waarop, krijgt voortdurend nadere invulling
 • Informatie- en kennisuitwisseling tussen de leden
  • door middel van een website met informatie over Adlib
  • door een mailinglist te onderhouden
 • Organiseren van bijeenkomsten
  • ledenvergaderingen
  • gebruikersdagen
  • eventueel andere bijeenkomsten zoals workshops
  • voortdurend ideeën verzamelen
 • Stimuleren van het ontstaan van werkgroepen
  • over verschillende onderwerpen
  • voor gebruikers van verschillende applicaties

Gezocht: Secretaris

Het netwerk Adlib en Axiell Collections zoekt een nieuwe secretaris voor het bestuur in verband met het voorgenomen vertrek van de huidige secretaris.

Functiewensen

 • Affiniteit met de culturele sector
 • Eerste aanspreekpunt voor leden via de mail
 • Bijhouden van de ledenlijst
 • Versturen van de nieuwsbrief, ca 4 keer per jaar
 • Organisatorisch voorbereiden en verslaglegging van de vergaderingen

Wat bieden wij

 • Onkosten (reiskosten) worden vergoed
 • Samenwerking met enthousiaste en betrokken bestuursleden
 • Direct contact met een uitgebreid netwerk in de culturele sector

Meer informatie

https://www.adlibug.nl – kijk eens rond op deze site!

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie en CV naar secretaris@adlibug.nl.

Het Bestuur van Netwerk Adlib en Axiell Collections

zeven mensen poseren op de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam
Van links naar rechts Vivian, Herms, Wouter, Rolf, Soetkin, Annemarie en Joanne

20 April 2023 – Voor het eerst sinds Corona is er weer een bijeenkomst in persoon, dit keer in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Uitgelezen moment voor een nieuwe foto van het voltallige bestuur!

Van links naar rechts:

 • Vivian van Slooten, metadataspecialist bij de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht
 • Herms Lunenborg, v/h bibliothecaris in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem
 • Wouter de Voogd, applicatiebeheerder bij het Stedelijk Museum Amsterdam
 • Rolf Blijleven, freelance technisch ondersteuner voor Adlib en Axiell Collections en alles wat daarmee samenhangt
 • Soetkin Vanhauwaert, assistent conservator Kunstcollecties van de KU Leuven (B)
 • Annemarie Simon-De Jong, collectiebeheerder bij Belasting- en Douanemuseum in Rotterdam
 • Joanne Fokkema, medewerker collecties bij Museum Flehite in Amersfoort